Grundejerforening BRINKEN
 

Love og Vedtægter for boligområde ved Brinkvej, Skjern

Udarbejdet, November 1976.

 

Indhold af Love og Vedtægter er i det følgende opdelt i §, der er samlet i 6 hovedgrupper:

 

          A          Foreningens navn, hjemsted og formål

          B          Medlemskab

          C          Ledelse

          D          Opgaver

          E          Midler

          F          Administration

 

 

A        Foreningens navn, hjemsted og formål.

 

          § 1       Foreningens navn er BRINKEN GRUNDEJERFORENING, Skjern.

          § 2       Foreningens hjemsted er Skjern.

          § 3       Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles tarv udadtil og indadtil med hensyn til de opgaver, der er deklareret på parcellerne, optaget i disse love og vedtægter eller på lovmæssig vis vedtaget af foreningens ledelse.

 

B        Medlemskab.

 

          § 4       Medlem af foreningen er enhver ejer af én eller flere parceller på matrikelnumre 5a, 5be, 5ay, 5bd, 5f, 6b, 6cd, 6ce, 6cf, 6cg, 6ch, 6ci, 6ck, 6cl, 6cm, 6cn, 6co, 6cp, 6cq, 6cr, 6cs, 6ct, 6cu, 6cv, 6cx, 6cy, 6cz, 6cæ, 6cø, 6da, 6db, 6dc, 6dd, 6de, 6df, 6dg, 6dh, 6di, 6dk, 6dl, 6dm, 6dn, 6do, 6dp, 6dr, 6ds, 6dt, 6du, 6dv, 6dx, 6dy, 6dz, 6dæ, 6dø, 6ea, 6eb, 6ec, 6ed, 6ee, 6ef, 6eg, 6eh, 6ei, 6ek, 6el, 6em, 6en, 6eo, 6k og 7a, Vester Birk, Skjern jorder samt parceller udstykket deraf. Parcelejernes pligt til at være medlemmer af foreningen er tinglyst på parcellerne. Kun én ejer af hver parcel kan blive medlem.

          §5        Andre parcelejere i området kan optages i foreningen, såfremt optagelsen vedtages af mindst halvdelen af medlemmerne på en generalforsamling.

          §6        Når et medlem sælger sin parcel i området, indtræder den nye ejer som medlem af foreningen og overtager alle forpligtelser og rettigheder, der er på parcellen, og det udtrådte medlem har intet krav på eller nogen andel i foreningens formue. Indbetalt kontingent overføres til ny ejer.

          §7        Ethvert medlem er uden videre erklæring fra hans side underkastet foreningens love, således som de er eller på senere på lovmæssig måde måtte blive ændret, og pligtig til at udrede de bidrag, som foreningen påligner sine medlemmer.

 

C        Ledelse.

 

          §8        Foreningens opgaver og interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen.

          §9        Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års november måned i Skjern og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den opgivne adresse.

                     Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af medlemmerne ønsker det.

                     Indvarslingen skal indeholde oplysninger om dagsorden.

                     Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger , være skriftligt indgivet til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

                     Adgang samt tale- og stemmeret – Ved restance bortfalder tale- og stemmeret. Såvel medlemmer – ifølge den af kassereren førte liste – som deres ægtefæller har adgang og taleret til generalforsamlingen, og er et medlem forhindret i at give møde, kan tale- og stemmeretten udøves af ægtefællen. Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved stedfortræder, sår denne er myndig og møder med personlig fuldmagt. Er der tinglyst 2 eller flere ejere af den samme parcel, har begge adgang eller alle adgang, men kan kun afgive én stemme. Adgang til stemmeret på generalforsamlingen har endvidere i påkommende tilfælde en repræsentant for skifteretten, bestyrelsen for selskaber, stiftelser og lignende mod behørig legitimation. Det samme gælder værger og kuratorer.

                     Stemmeafgivning skal være hemmelig og skriftlig, når 1 medlem forlanger det. Hver kontingentandel er lig 1 stemme.

                     Dagsorden

                     På de ordinære generalforsamlinger foretages:

1.           Valg af dirigent

2.           Formandens beretningen om det forløbne år, at regne fra 1. oktober til 30. september.

3.           Regnskabet for det forløbne år med revisorernes påtegning og begæring om godkendelse.

4.           Forslag fra bestyrelse, herunder fastlæggelse af kontingent.

5.           Indkomne forslag.

6.           Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter for disse.

7.           Eventuelt.

Regler for lovændringer – til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer af foreningens love og vedtægter, fordres det, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, går sagen ud af dagsordnen. En ny generalforsamling indvarsles med 8 dages varsel, og på denne generalforsamling afgøres spørgsmålet uanset de mødtes antal. Til beslutning kræves dog atter, at mindst 2/3 af de da fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Regler for øvrige spørgsmål – til vedtagelse af alle øvrige spørgsmål fordres simpel stemmeflerhed uanset det fremmødte antal medlemmer. Dirigenten afgør – i overensstemmelse med dagsordnen og foreningens love og vedtægter – alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

Referat – Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Det indførte er dermed fuldt bevisende.

          §10       Bestyrelsen – Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

                     Valg – Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og samtidig 2 suppleanter. Valgene gælder for en 2-årig periode, men genvalg kan finde sted. Formanden og et bestyrelsesmedlem afgår de lige år, kassereren og de 2 øvrige i de ulige år.

                     Generalforsamlingen vælger formand og kasserer direkte. Sekretær og næstformand vælges af den samlede bestyrelse, dog kan formanden ikke være sekretær.

                     Retsforhold – Alle retshandler, foreningen vedrørende kan gyldigt – og med retsvirkning over tredje mand – foretages af formanden eller næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

                     Godtgørelse til bestyrelsen – Ingen af bestyrelsesmedlemmerne oppebærer løn, men dokumenterede udgifter i forbindelse med hvervet refunderes.

                     Bestyrelsesmøder – afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller hvis 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør formanden – eller i dennes fravær – næstformandens stemme udslaget. Sekretæren fører bestyrelsens forhandlinger og beslutninger i foreningens protokol, der oplæses og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

          §11       Revisionen skal gennemgå foreningens regnskaber kritisk og talmæssigt og skal forvisse sig om, at de i regnskaberne opførte aktiver er til stede. Revisionen skal af og til i årets løb efterse kassebog og checkhæfte samt kontrollere kassebeholdningen.

                     Valg – På hver ordinær generalforsamling vælges en revisor for en 2-årig periode. Tillige vælges en suppleant.

 

D       Opgaver

 

          §12       Bestyrelsen søger gennem aktivering af medlemmerne af udvikle området, så der skabes gode trivselsmuligheder for samtlige beboere.

          §13       Bestyrelsen drager omsorg for vedligeholdelse af de udlagte private fællesveje, stier, fællesarealer og fælleshuse i det omfang, der ikke opnås aftale med Skjern Kommune om dennes overtagelse af vedligeholdelsespligten med eller uden opkrævning af bidrag hos parcelejerne.

          §14       Bestyrelsen udøver påtale- og dispensationsret

-        hvor denne delegeres af Skjern Byråd eller ikke udøves af Skjern Byråd, jvf. deklarationen for området.

-        Ved husdyrhold, der virker generende eller kan være til fare for naboerne. Tages foreningens påtale ikke til følge, skal sagen indankes til øvrigheden.

-        Angående renholdelse mv. af parcellerne. Medlemmerne er pligtige til at holde parcellerne fri for ukrudt. Overholder et medlem ikke sin pligt hertil, skal formanden sende vedkommende en skriftlig meddelelse, hvori der fastsættes en frist på 8 dage, inden hvilken frist forholdet må bringes i orden. Siddes henvendelsen overhørig, skal bestyrelsen lade arbejde udføre for vedkommendes regning. En regning over udgifterne sendes til det pågældende medlem. Såfremt denne ikke betaler beløber inden 1 måned, sendes beløbet til foreningens advokat til inkasso. Udgiften for inkasso påhviler det pågældende medlem.

-        Angående renholdelse af fortove og tilkørsler, herunder snekastning henvises til politivedtægternes bestemmelser og renholdelsesregulativ for Skjern Kommune.

 

E        Midler.

 

          §15       Kontingent – af hver af de udstykkede parceller – og senere optagne parceller – betales et årligt kontingent til fyldestgørelse af foreningens formål, opgaver og administration. Såfremt et medlem indtræder i grundejerforeningen i løbet af regnskabsåret betales ¼ af årskontingentet per påbegyndte resterende kvartal. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Den af generalforsamlingen vedtagne forhøjelse eller nedsættelse af kontingentet træder i kraft den efterfølgende 1. januar.

                     Indbetaling af kontingent sker til bestyrelsens kasserer. Er kontingentet ikke betalt den 15. januar, udsendes postopkrævning på beløbes med tillæg for porto. Bliver opkrævningen ikke indløst, overgives den straks uden yderligere varsel til inkasso gennem foreningens advokat. De hermed forbundne udgifter betales af vedkommende medlem.

 

F        Administration.

 

          §16       Medlemsfortegnelse og Meddelelser – Kassereren fører en liste over medlemmer og deres adresser. Flytter et medlem skal han straks meddele kassereren dette. Såfremt han ikke gør det, har han tabt sin ret til at få meddelelser fra foreningen, uden at han dog er løst for sine forpligtelser overfor foreningen.

          §17       Foreningens midler – indsættes i bank eller sparekasse. Kassererens kontante beholdning må ikke overstige kr. 200,-, dog i indbetalingsmånederne ikke over kr. 1000,-. Checks skal påtegnes af foreningens formand i forbindelse med kassereren.

                     Foreningens regnskab opgøres pr. 30. september. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 1. november og skal af disse være revideret så betids, at et ekstrakt af det med revisorernes påtegning kan forelægges til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling, Den årlige revision overværes af formanden.

 

 

 
BRINKEN Grundejerforening | www.brinkene.dk | brinkerne@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net